• Üyelik

uçak bileti

-

MOdelistlik KURSU

-

ucuz bilet al

-

uçak biletleri

-

MOdelistlik KURSU

-

ucuz bilet al

-

uçak biletleri

-

MOdelistlik KURSU

-

ucuz bilet al

-

uçak biletleri

-

MOdelistlik KURSU

-

ucuz bilet al

-

MOdelistlik KURSU

-

ucuz bilet al

-

MOdelistlik KURSU

-

MOdelistlik KURSU

-
Ders Notları
dersnotlari1.jpg

 

Türk Aktüerya Bilimleri Akademisi sizi öğrenmeye ve paylaşmaya davet ediyor.

Ders notlarınızı, Makaleleri, Projelerinizi, Ödevlerinizi bizimle paylaşarak yayınlanmasını sağlayabilir aktüerya bilimlerine katkı sağlayabilirsiniz.

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Not: Yasal izinleri alınmamış ve Akademimiz Yayın Kurulundan onay alınmayan eserler yayınlanmamaktadır.

Editörler

 • Olasılık ve İstatistik   ( 6 Öğeler )

  Olasılık kuramı rastgele olayların analizi ile ilgilenen bir matematik bilim dalıdır.[1] Olasılık kuramının ana öğeleri rassal değişkenler, saf rassal süreçler, olaylar olarak sayılabilir. Bunlar ya tek olarak ortaya çıkan veya bir zaman dönemi içinde gelişerek meydana gelen, ilk görünüşü rastgele bir şekilde olan deterministik olmayan olayların veya ölçülebilir miktarların matematiksel soyutlamalarıdır. Bir madeni parayı yazı-tura denemesi için havaya atmak, veya bir zarı atmak ile ortaya çıkan sonuç ilk bakışta rastgele bir olay olarak görülebilirse bile eğer birbirini takip eden rastgele olaylar tekrar tekrar ortaya çıkartılırsa, incelenebilecek ve tahmin edilebilecek belirli bir istatistiksel seyir takip ettikleri görülecektir. Bu türlü olaylar ve sonuçların seyirlerini betimleyen iki temsilci matematiksel sonuc büyük sayılar yasası ve merkezsel limit teoremidir.

  İstatistik bilim dalının matematiksel temelini oluşturan olasılık kuramı, büyük veri serilerinin niceliksel analizini gerektiren birçok insan faaliyetinin incelenebilmesi ve anlanabilmesi için temel esasları oluşturur. Bunun yaninda, olasılık kuramının yöntemleri, durumları hakkında sadece kısımsal bilgimiz olabilecek karmaşık sistemlerin tanımlanmasına da uygulanabilir; (örneğin istatistiksel mekanik). Yirminci yüzyılda fizik biliminde en büyük buluşlardan biri, atomik düzeyde fiziksel olayların tabiatının olasılıklı olduğu ve bunların kuantum mekanik bilgisi ile açıklanıp, incelenip, kullanılabileceğidir.

 • Regresyon ve Korelasyon   ( 4 Öğeler )

   

  İki veya daha çok sayıda değişken arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı ,eğer varsa bu ilişkinin derecesinin saptanması istatistikte sık araştırılan konulardan biridir. İstatistik anlamda iki değişken arasındaki ilişki,değerlerinin karşılıklı değişimleri arasında bir bağlılık şeklindedir. X değişkeninin değerleri değişirken buna bağlı olarak Y değişkeninin değerleri de aynı veya zıt yönde değişiyorsa, bu iki değişken arasında bir ilişki olduğu söylenebilir. Örneğin gelir düzeyleri ile birlikte tasarrufların çoğalması,bir malın arzı artarken fiyatının düşmesi, satışlarla beraber karların yükselmesi gibi. Araştırılacak değişkenlere ilişkin veriler bileşik seri şeklinde düzenleniyorsa  aynı birimlerin iki ayrı değişkene göre dağılımını gösteren “bileşik dağılım serileri” ortaya çıkar.iki farklı değişkenin aynı dönemlerde aldıkları değerler inceleniyorsa “zaman serileri” ortaya çıkıyor demektir. Değişkenler arasındaki ilişki bir “neden-sonuç” ilişkisi olup her zaman net ve kolay görünmeyebilir. Dolayısıyla değişkenlerin birlikte değişiyor olması her zaman aralarında bir neden-sonuç ilişkisinin var olduğu anlamını taşımaz.

  Değişkenler arasındaki ilişkinin fonksiyonel şekli ve derecesinin bilinmesi önemlidir. Değişkenler arasındaki ilişkinin Fonksiyonel şekli regresyon analizinin, derecesi de korelasyon analizinin konularıdır. Regresyon bilinen değerlerden yararlanıp bilinmeyen durumların tahmin edilmesinde kullanılan bir tekniktir. Korelasyon katsayısının değeri ise, yapılan tahminin güvenirlilik derecesini gösterir.

   

 • Demografi   ( 3 Öğeler )

  Demografi İstatistiklerinin Toplanması; Hata Kaynakları ve Bunların Düzeltilmesi; Doğum ve Ölümün Ölçülmesi; Nüfus Sayımı Verileri Kullanılarak Yaşam Tablolarının Oluşturulması; Durağan ve Kararlı Nüfus Kuramı; Nüfus Projeksiyonları ve Nüfus Sayımı Verilerinin Kullanılması.

 • Matematik   ( 0 Öğeler )

  Hızla gelişen ve değişen dünyamızda, genellikle öğrencilere sıkıcı, sevilmeyen ve soyut, (öğrenci diliyle zor, kabus,...) bir disiplin olarak görülen Matematiğin yeri ve önemi giderek artmaktadır.

  Matematik Terimleri Sözlüğü'nde Matematik; "biçim, sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki ilişkilerini us bilim yoluyla inceleyen ve sayı bilgisi, cebir, uzay bilim gibi dallara ayrılan bilim" olarak tanımlanmaktadır. Ancak "Matematik Nedir?" sorusunu tek bir tanımla tam olarak yanıtlamak oldukça güçtür.

  Matematiğin ne olduğunu, onun özelliklerini ve öğelerini belirterek daha iyi açıklamak mümkündür. Matematiğin öğeleri ise, mantık, sezgi, çözümleme, yapı kurma, genellik, bireysellik ve estetikten oluşur. Bu özellik ve öğelere dayalı olarak şunu belirtebiliriz. Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. Bir Düşünce biçimi ve evrensel bir dil olan matematik günümüzün gelişen dünyasında birey, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır. Günlük yaşamda, iş ve meslekte gerekli olan çözümleyebilme, usavurabilme,iletişim kurabilme, genelleştirme yapabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışları geliştiren bir alan olarak matematiğin öğrenilmesi kaçınılmazdır.Günümüz toplumunun, sorunların üstesinden gelebilecek, problem çözebilecek bireylere gereksinmesi vardır. Matematik öğretiminin her aşamasında matematik öğretiminin amaçları ve öğretimde kullanılacak genel ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. matematik her biri üzerine kurularak gelişen bir alan olduğundan, ön öğrenmelerin önemi büyüktür. Bu durum her zaman hatırlanmalı ve her aşamada ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca, matematik öğretiminde duyuşsal özellikler dikkate alınmalı ve öğrencilerin matematiğe ve matematik dersine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır. Planlı öğretimin tüm ilkelerine matematik öğretiminde de uyulmalıdır. 

  HİÇBİR ARAŞTIRMA, MATEMATİK İSPATTAN GEÇMEDİKTEN SONRA BİLİM ADINI ALMAYA LAYIK OLAMAZ.  

                                                                      LEONARDO DA VINCI

 • Ekonomi   ( 0 Öğeler )

   

  Ekonomi bir bilim dalı olarak, kaynakların sınırlı, buna karşılık insanoğlunun ihtiyaçlarının sonsuz olması nedeniyle, çeşitli sorulara yanıt arayan bir bilim dalı olarak ortaya çıkmış ve gelişme göstermiştir. Ekonomi Bilimi, bu yönüyle kısıtlı kaynaklar ile hangi malın, kimin için, ne miktarda üretileceği ve kimler tarafından tüketileceği sorularına ve fiyatın oluşum mekanizmasını algılamaya çalışan bir bilim dalıdır.

  Ekonomi Bilimi çeşitli sorulara yönelik cevapları Mikro ve Makro İktisat (Ekonomi) başlıkları altında aramaktadır. Ekonominin mikro üniteleri olarak tüketicilerin ve firmaların ekonomik davranışlarını, ihtiyaç, fayda, değer ve fiyat kavramlarının tanımlarını gerçekleştiren Mikro Ekonomi, piyasa türlerini, piyasaların işleyiş mekanizmasını ve farklı piyasa koşullarında firma dengesinin nasıl oluştuğunu da araştırmaktadır. Makro Ekonomi alanı ise, ülke ekonomisi ve dünya ekonomisini ilgilendiren konu başlıklarını inceleyen bir ana alt daldır. İstihdam, büyüme, enflasyon, kamu dengesi, dış ticaret, ödemeler dengesi gibi konu başlıkları makro ekonominin ilgi alanına girer.

 • Bilgisayar Programlama   ( 1 Makale )

  Programlama dilleri kendi aralarında sınıflara ayrılmışlardır. İnsanın en zor öğrenebileceği, anlayabileceği yani 1100101 gibi makina kodlarına yakın diller en düşük seviyeli(low level ) programlama dilleri, insanın en kolay anlayıp kullanabileceği ve insan diline yakın özellikler gösteren diller ise en yüksek seviyeli(high level ) programlama dilleridir. Şimdi bu sınıflandırmaya örnekler verelim;

  1-Çok yüksek seviyeli diller : VisualBasic, VB.NET, Acces , Foxpro ...
  2-Yüksek seviyeli diller: Pascal ,Basic ,Fortran...
  3-Orta seviyeli diller: C ,C++, C# , Java ,ADA...
  4-Düşük seviyeli diller: Assembly...
  5-Makina dilleri: Bilgisayarın çalışma dilleri 1 ve 0'lardan oluşur...

  Bu dillerin kullanıldığı alanlara örnek verirsek;

  1-Bilim ve Mühendislikte: Pascal ,C ,C++ ,Java ,Fortran...
  2-Veritabanı Programcılığında: Dbase ,Acces ,Foxpro ,Sql...
  3-Yapay Zeka Kullanımında: Prolog ,Lisp...

 • Sigortacılığın Temelleri   ( 0 Öğeler )

   

  Sigortanın Önemi ve Tarihi, Sosyal Güvenlik ve Özel Sigorta İlişkisi, Türkiye'de Sosyal Sigorta Uygulamaları, Türkiye'de Özel Sigorta Hukuku, Temel Sigortacılık Bilgileri, Sigortanın Tarafları ve Yükümlülükleri, Sigorta Primi, Aşkın Sigorta, Eksik Sigorta, Çifte ve Birden Çok Sigorta, Sigortanın Temel Prensipleri, Sigorta Poliçesi ve Sigorta İşlemlerine Konu Olan Belgeler, Sigortacılıkta Yönetim Organizasyonu ve Üretim Kaynakları, Acente, Broker, Prodüktör, Aktüer ve Eksper, Türk Sigorta Sisteminde Bulunan Kurumlar, Uluslararası Sigorta Sisteminde Bulunan Kurumlar, Reasürans, Sigorta Türleri

 • Aktüeryal Sayısal Çözümleme   ( 0 Öğeler )
 • Bileşik Faiz Matematiği   ( 3 Öğeler )
 • Hayat Sigortaları Matematiği   ( 0 Öğeler )
 • Sigorta Hukuk   ( 0 Öğeler )
 • Yaşam Modelleri   ( 0 Öğeler )
 • Yöneylem Araştırmaları   ( 0 Öğeler )
 • Aktüeryal Yazılımlar   ( 0 Öğeler )
 • Aktüerya Matematiği   ( 0 Öğeler )
 • Risk Kuramı   ( 0 Öğeler )
 • Hasar Modelleri   ( 0 Öğeler )
 • Zaman Serileri Analizi   ( 0 Öğeler )
 • Hayatdışı Sigorta Matematiği   ( 0 Öğeler )
 • Emeklilik Matematiği   ( 0 Öğeler )
 • İşletme   ( 3 Öğeler )

   

  İşletme insanları, ürün ya da hizmet üretmeye yönlendiren bir sosyal bilimdir. Ayrıca işletme insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve gelir elde etmek amacıyla kurulan,kuruluşta girişimcilerin sermaye, emek ve doğal faktörleri bir araya getirerek mal veya hizmet üretmek ve/veya satmak doğrultusunda kurdukları iktisadi birimler olarak da değerlendirilir.

 • Muhasebe   ( 2 Öğeler )

  Sözlük anlamı Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme, Hesap işleriyle uğraşma, Hesapların bütünü, Hesap işlerinin yürütüldüğü yer, saymanlık olan muhasebenin tanımı, işletmenin varlıkları ve kaynakları ( sermayesi ve borçları) üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali nitelikli işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir.

S5 Box

Üyelik İçin Bilgilerinizi Giriniz

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.